Thông tin chung
 Tổng quan
 Thư ngõ của Hiệu trưởng
 Ban giám hiệu
 Công đoàn
 Đoàn thanh niên
 Tổ chuyên môn
Tin tức
 Hoạt động
 Địa phương
 Gương sáng
 Truyền thống
 Thi đua khen thưởng
 Giáo dục
 Công đoàn - Đoàn TN
 Hướng nghiệp-Tuyển sinh
Tra cứu, liên kết nội bộ

Danh bạ giáo viên


Web mail
Liên kết logo
√ Xem tốt nhất ở độ phân giải
1024x768
√ Tổng số lượt truy cập từ ngày 21/03/2011
5260351
√ Số lượt đang truy cập website
2
Tin tức » Địa phương
Tư pháp Cần Giuộc với công tác cải cách tư pháp theo Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2006 - 2010  (26/03/2011)

   Cải cách tư pháp là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Pháp quyền XHCN Việt Nam, được đảng và nhà nước ta quan tâm lãnh đạo chỉ đạo. Chiến lược cải cách tư pháp đã đề ra các mục tiêu, quan điểm, định hướng cải cách tư pháp quan trọng, nhiều định hướng chính sách rất mới liên quan đến tổ chức và hoạt động của tất cả các cơ quan tư pháp từ cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án, Thi hành án và cơ quan, tổ chức bổ trợ tư pháp. Nhiều nội dung trong chiến lược cải cách tư pháp liên quan tới chức năng, nhiệm vụ của ngành tư pháp trong đó có cả các nhiệm vụ về xây dựng thể chế phục vụ cho sự vận hành của nền tư pháp, xây dựng các thiết chế tư pháp, bổ trợ tư pháp và củng cố các điều kiện bảo đảm cho việc tổ chức và hoạt động của các thiết chế tư pháp, bổ trợ tư pháp trong ngành tư pháp.

   Nhận thức được tầm quan trọng của việc triển khai Chiến lược cải cách tư pháp, trên cơ sở các văn bản của cấp trên, Phòng Tư pháp huyện Cần Giuộc đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, quán triệt nội dung Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ chính trị; chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11/4/2006 của Ban thường vụ tỉnh ủy về chiến lược cải cách tư pháp; Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện chiến lược cải cách tư pháp giai đoạn 2006 - 2010 và đặc biệt là  kế hoạch  số 377/KH-STP ngày 17/4/2006 của Sở Tư Pháp tỉnh Long An Kế hoạch thực hiện về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2010 của ngành Tư Pháp tỉnh Long An cho cán bộ công chức ngành tư pháp từ huyện đến xã thông suốt để xác định những nhiệm vụ cụ thể mà ngành tư pháp cần phải tập trung thực hiện.

   Qua triển khai thực hiện ngành tư pháp đã từng bước được củng cố, kiện toàn, công tác phối kết hợp giữa các ngành tư pháp có chuyển biến, hoạt động Tư pháp – Thi hành án có đổi mới, từng bước khắc phục những sai sót, yếu kém nhất định. Hoạt động ngành tư pháp tại địa phương đã dần đi vào nề nếp, đạt được những kết quả bước đầu quan trọng cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

   Về công tác tổ chức cán bộ luôn được quan tâm hàng đầu, là khâu đặc biệt quan trọng mang tính quyết định của toàn bộ quá trình cải cách tư pháp được ngành thường xuyên thực hiện từ việc rà soát, đánh giá phân loại cán bộ, công chức để từ đó xây dựng kế hoạch quy hoạch  đào tạo bồi dưỡng cán bộ.

   Nhìn chung, CBCC ngành tư pháp từ huyện đến xã trong thời gian qua đã được đào tạo một cách căn bản về mặt chuyên môn và vững vàng về bản lĩnh chính trị. Về cơ bản đã tạm đủ về số lượng, trình độ chuyên môn CBCC cấp huyện đều qua Đại học luật, ở cấp xã có 2/17 xã có trình độ chuyên môn là cử nhân luật, còn lại hầu hết đã qua lớp Trung cấp luật. Cơ sở vật chất trang thiết bị, điều kiện làm việc thường xuyên được các cấp lãnh đạo quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
  
Với quan điểm ưu tiên công tác xây dựng thể chế phục vụ cơng cuộc cải cách tư pháp, ngành tư pháp đã chú trọng đầu tư cho cơng tác xây dựng để trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản QPPL trực tiếp phục vụ công tác cải cách tư pháp trên địa bàn huyện. Trong 5 năm qua, ngành Tư pháp đã tham mưu tích cực cho UBND huyện thực hiện tốt công tác này góp phần đảm bảo cho các VBQPPL  được ban hành đúng trình t quy định của pháp luật. Kết quả đã tiến hành soạn thảo 9 văn bản; rà soát  154 văn bản; thẩm định, kiểm tra, tự kiểm tra 191 văn bản QPPL do cấp huyện và cấp xã ban hành.
  
Công tác phổ biến, GDPL luôn được quan tâm đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân. Qua triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ chính trị, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được các cấp uỷ, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm chú trọng, coi phổ biến, giáo dục pháp luật là bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Hội đồng phối hợp PBGDPL, các câu lạc bộ pháp luật, đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên pháp luật của huyện, xã thường xuyên được củng cố kiện toàn về tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động.
  
Điểm nổi bật của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn này là đã dần đi vào thực chất, thiết thực, triển khai trên diện rộng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, đòi hỏi bức xúc của nhân dân, đã giảm cơ bản tính hình thức trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Công tác phối hợp giữa ngành tư pháp với các cơ quan thành viên Hội đồng trong giai đoạn này được thực hiện chủ động và chặt chẽ hơn, nổi bật là sự phối hợp với  MTTQ; Hội Liên hiệp phụ nữ, LĐLĐ; HCCB
  
Nội dung và hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đổi mới đáng kể, bám sát chương trình xây dựng pháp luật của QH, CP, HĐND, UBND để kịp thời phổ biến các VBPL mới. Các ngành, đoàn thể thành viên Hội đồng Phối hợp công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú như tập huấn, hội nghị, nói chuyện chuyên đề pháp luật… Các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, thi tìm hiểu pháp luật trong quần chúng nhân dân và ở các ngành đoàn thể, địa phương ngày càng phát triển mạnh mẽ; Hoạt động phối hợp tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thơng tin đại chúng, tủ sách pháp luật được đẩy mạnh và duy trì thường xuyên, gắn với nhu cầu thực tế của từng đối tượng, chú trọng đến các đối tượng liên quan đến lĩnh vực cải cách tư pháp. Đặc biệt là phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Long An tiến hành nhiều đợt trợ giúp pháp lý lưu động,  sinh hoạt câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại địa phương tổ chức tuyên truyền trợ giúp cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo .... trong các lĩnh vực,  hướng dẫn pháp luật miễn phí cho các đối tượng trên góp phần đưa thông tin pháp luật đi vào cuộc sống.

   Trong công tác triển khai có tập trung tổ chức sơ, tổng kết và tiếp tục chỉ đạo thực hiện chỉ chị 32-CT.TW của Ban Bí Thư TW và Chỉ thị 21-CT.TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác Phổ biến GDPL; Hoàn thành và tổng kết việc thực hiện Quyết định số 3841/2003/QĐ-UBND ngày 03/11/2003 của UBND tỉnh về chương trình phổ biến GDPL giai đoạn 2003-2007. Triển khai thực hiện chương trình phổ biến GDPL giai đoạn 2005-2010 và giai đoạn 2008-2012.

   Công tác quản lý hộ tịch - chứng thực của Huyện từng bước đi vào nề nếp  đa số người dân đồng tình theo việc phân cấp phân quyền và cơ chế “một cửa” về lĩnh vực hộ tịch – chứng thực. Thường xuyên cải tiến lề lối làm việc, công tác tiếp công dân, soát, niêm yết công khai dân chủ các thủ tục hành chính liên quan đến công tác Hộ tịch - chứng thực, thiết lập đường dây nóng của lãnh đạo - thanh tra Sở Tư pháp về các ý kiến đóng góp khiếu nại trong các hoạt động chứng thực – Hộ tịch – THADS trong huyện góp phần giải quyết tốt việc khiếu nại, tố cáo của công dân. Công tác hộ tịch - chứng thực được giải quyết tốt theo yêu cầu của nhân dân, không kéo dài thời gian giải quyết và cũng không có hồ sơ tồn đọng. Trong 4 năm qua đã giải quyết chứng thực 1639 trường hợp, 6350 hồ sơ hộ tịch.

   Công tác hoà giải  thường xuyên được củng cố theo tinh thần NĐ 160/CP của Chính phủ. Tập trung triển khai thực hiện tốt chính sách phục vụ cho công tác củng cố nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở theo quy định của UBND tỉnh,  hàng năm tỷ lệ hòa giải thành đạt  76.42%.

   Công tác Thi hành án dân sự không ngừng củng cố và phát huy vai trò của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự của huyện, tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 08/9/2003 của BTV Tỉnh ủy và kế hoạch ban hành kèm theo QĐ số 3840/2003/QĐ-UB ngày 10/11/2003 của UBND tỉnh về tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. 

   Nhìn chung công tác thi hành án dân sự có nhiều chuyển biến đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch của Bộ Tư Pháp giao. Từ  năm 2006 đến năm 2010 đã thụ lý 8.639 việc, trong đó có điều kiện thi hành là 6.086 việc, đã giải quyết xong 4.406 việc đạt tỷ lệ 72,39% án có điều kiện thi hành. Số tiền phải thu là 121 tỷ 440 triệu đồng, trong đó có điều kiện thi hành là 74 tỷ 731 triệu đồng, đã thi hành xong 50 tỷ 215 triệu đồng, đạt tỷ lệ 67,19%. Đáng kể nhất là việc mở các đợt cao điểm thi hành án; Việc chuyển giao án có giá trị từ năm trăm ngàn đồng trở xuống cho cấp xã thực hiện đạt khá tốt, đã giải quyết lượng án tồn đọng đáng kể mà nhiều năm qua chưa giải quyết được. Công tác giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực thi hành án cũng được quan tâm chú trọng, giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại đã giúp cho đương sự hiểu rõ các quy định pháp luật về thi hành án, qua đó giúp ổn định tình hình trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

   Qua 5 năm thực hiện NQ 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong lực lượng cán bộ công chức ngành tư pháp. Về tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của ngành Tư pháp được củng cố, kiện toàn và ngày càng đổi mới phù hợp với yêu cầu thực tế công việc đặt ra, song song với công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được quan tâm thường xuyên, tinh thần trách nhiệm phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân của cán bộ ngành tư pháp thể hiện ngày càng tốt hơn, hoạt động thi hành án có bước đổi mới, từng bước khắc phục những sai sót, yếu kém, tạo niềm tin phấn khởi trong nhân dân.

   Bên cạnh kết quả đã đạt được cũng còn những tồn tại, hạn chế như: Tổ chức biên chế và chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp tuy có sự chuyển biến tích cực nhưng nhìn cung vẫn còn chậm so với yêu cầu công việc và tình hình thực tế đặt ra; biên chế vẫn còn thiếu, số vụ việc phát sinh giao dịch dân sự ngày càng nhiều, lượng án vẫn còn tồn đọng, cán bộ vẫn yếu về trình độ năng lực tinh thần trách nhiệm. Công tác phối kết hợp giữa các cơ quan tư pháp chưa chặt chẽ, đồng bộ nhất là các vụ việc phức tạp… Hoạt động Thi hành án dân sự còn chậm khâu cưỡng chế, bán đấu giá tài sản, công tác tuyên truyền pháp luật còn nhiều hạn chế chưa đi vào chiều sâu.

   Cơ sở vật chất mặc dù được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo nhưng so với yêu cầu phục vụ cho hoạt động của ngành vẫn còn nhiều hạn chế, có nơi cơ sở vật chất, điều kiện làm việc xuống cấp, cần phải được bổ sung, sửa chữa, nâng cấp, đặc biệt là cơ quan Phòng Tư Pháp huyện, chưa có trụ sở riêng, diện tích chật hẹp, kho lưu trữ chưa đạt yêu cầu…

   Để tiếp tục thực hiện tốt theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW ngành Tư pháp tăng cường, tranh thủ sự lãnh đạo của ngành dọc cấp trên, của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Tiếp tục triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo về thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp, kết hợp học tập, quán triệt các quan điểm, đánh giá việc thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước và chủ trương của ngành. Hàng năm ngành tư pháp phải xây dựng chương trình công tác ngành phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của chiến lược cải cách tư pháp. Chú trọng quán triệt mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, ngăn ngừa xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ trật tự kỷ cương, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân.

   Tập trung tham mưu thực hiện tốt các đề án trong chương trình quốc gia phổ biến GDPL trong giai đoạn 2008-2012.

   Thường xuyên rà soát, qui hoạch đào tạo chuẩn hóa đội ngũ cán bộ tư pháp đủ về số lượng và nâng dần chất lượng hoạt động, hoàn thành tốt công tác cải cách tư pháp theo lộ trình, trước mắt là tăng cường sự tham mưu cho UBND huyện trong việc thực hiện quyết định số 1594/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt Đề án kiện tồn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ chức, biên chế Phòng Tư Pháp và tư pháp – hộ tịch cấp xã.

   Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện sự đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ, giáo dục tính nhất quán và tinh thần trách nhiệm trong giải quyết, xử lý công việc phục vụ nhân dân đúng theo quy định của pháp luật./.
 
Các tin tức khác
 Cần Giuộc cần phát huy lợi thế của vùng kinh tế trọng điểm (27/03/11)
 Lịch sử huyện Cần Giuộc(27/03/11)
 Điều kiện tự nhiên huyện Cần Giuộc(27/03/11)
 Những di tích lịch sử ở huyện Cần Giuộc(27/03/11)
 Tân Tập với công tác giải quyết việc làm và giảm nghèo (26/03/11)
 Cần Giuộc dạy nghề cho hơn 1.500 lao động nông thôn năm 2011 (26/03/11)
 Ngày hội công nhân công ty giày Fuluh mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 (26/03/11)
 5 năm thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển (26/03/11)
 Đài Truyền thanh huyện Cần Giuộc đổi mới trong công tác tuyên truyền (26/03/11)
 HĐND huyện Cần Giuộc tổ chức họp tổng kết nhiệm kỳ 2004-2011 (khóa IX) (26/03/11)
 Bí thư huyện kiểm tra tiến độ di dời bến phà Tân Thanh - Cần Giuộc (26/03/11)
 Về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho Thanh niên Cần Giuộc trong quá trình thực hiện chiến lược phát triển thanh niên đến năm 2010 (26/03/11)
 Long Thượng đón nhận danh hiệu anh hùng LLVT (26/03/11)
 Lễ động thổ cảng Quốc tế Long An(26/03/11)
 Khai trương tuyến xe buýt “Tân Tập – Bến xe miền Tây” (26/03/11)
Xem tất cả tin tức
 Tra cứu điểm tuyển sinh 10
 Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT
 Danh sách GVCN năm học 2013-2014
 Hệ thống tra cứu VBQPPL
 Thư viện hình ảnh 
0
0
HOCICT-Information and Communication Technologies
Trung tâm BDVH-LTĐH An Khang
Cửa hàng Thể Dục Thể Thao Quận 5
Liên kết logo
Địa chỉ: ấp Bắc - xã Đông Thạnh - huyện Cần Giuộc - tỉnh Long An
Điện thoại: (0723) 74 74 22 - Fax: (0723) 74 74 23 - Email: info@thptdongthanh.edu.vn
Bản quyền website thuộc về Trường THPT Đông Thạnh. Vui lòng ghi rõ nguồn gốc nếu sao chép thông tin từ website này.
Chịu trách nhiệm nội dung bởi Lê Văn Đồng - Hiệu trưởng